]]> ADM 12.7 - Advanced Download Manager

ADM 12.7 - Advanced Download Manager


ADM hỗ trợ tải tập tin từ các trình duyệt và tăng tốc độ tải xuống nhiều lần.
Tính năng:
- tải từ internet cùng lúc tối đa 3 tập tin;
- tăng tốc độ tải xuống bằng cách chia nhiều phần (tối đa 9 phần)
- tải xuống tập tin dưới nền và tiếp tục tải sau khi tạm dừng;
- lấy liên kết từ trình duyệt và clipboard;
- biểu tượng với tiến trình tải xuống trong bảng thông báo;
- thanh tiến trình trong suốt trên mọi cửa sổ khác;
- thông báo khi hoàn tất bằng âm thanh và rung;
- sao lưu danh sách tải xuống và thiết lập vào thẻ nhớ;https://www.mediafire.com/download/dehf5k9ryln4f89

12.7

https://lh3.googleusercontent.com/tO-FZdbVAb7BvN1COM4Cl1liVvbEwlqLfUllCb4xIJi3EUpk_x6lg8FKiKxpLIeHD2Hz=s180-rw

AdvancedApp

Android 5.0: Lollipop (21)

3 MB

Pro Unlocked

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dv.adm

https://lh3.googleusercontent.com/4CAUjEhUhEnwjqMak04e9Rwv7Px02sHe5iQ_L1JMyCO_boa61BiGa8ftnCeJCJ8Tyzg

https://lh3.googleusercontent.com/AZ-pgPUBLoySR5v79SZnHqHJpvuQ51S09u3ITiE6eHTtjtscNt_RIcc-WOJF_xEjkw

https://lh3.googleusercontent.com/3-Za_KB6lWR6Ytp-rA5o4y1gCFhQox79jXZ3zro-wwCGXRz6qwt-rPqpbLq5wrwcHCML

https://lh3.googleusercontent.com/fQiqr0DW78aBcIiUsBXohg7XAxwNK8tfjosFkj4zbsx1CsyAzhNlW9XK-rCBaAiSrJI

https://lh3.googleusercontent.com/mkhXs7ui7yIG2Edt2pSSzIi0a2Fr0bKYISyAv99qtPhsJNDway-liwcDfPt9Ubo6g0M

https://lh3.googleusercontent.com/W7w2Mr4-DcDpqKwh70nF8rqOmssnQdo4i0XwZDYnDBpPmhOojV4SuraUnA2211SWnI0

https://lh3.googleusercontent.com/4KviBpG4RByzT55aaYdo9GHCnKfZULbuZphX2gna5i0yy9glgZKrcRxGSXAxPb9iG9w

https://lh3.googleusercontent.com/nJHeAZbJ_Z4tGTdyX-oDuruT7nt4NSXXoUFl_AE6gMI5DjqfYomczamsmRgFinM_gQ

Nhận xét